B112/113 3272 Midland Ave, Toronto, ON, M1V 0C7

647-340-0777

order@7cake.ca